Loading...

Счетоводни услуги

Loading...

Основни счетоводни услуги

•  Консултации относно структурирането на счетоводната политика на клиента.
•  Водене на съответните счетоводни регистри и книги.
•  Обработване и осчетоводяване на покупни и продажни фактури.
•  Осъществяване на хронологична регистрация на счетоводните операции.
•  Изготвяне и подаване на документи за регистрация и дерегистрация съгласно Закона за ДДС.
•  Изготвяне на дневници за покупките, дневници за продажбите и справки-декларации съгласно Закона за ДДС.
•  Обработка на отчетите от касовите апарати на клиента.
•  Обработка на извлеченията от банковите сметки на клиента.
•  Начисляване на амортизации.
•  Изготвяне на данъчен амортизационен план /ДАП/ и счетоводен амортизационен план /САП/.
•  Обработка на документи за командировка и изготвяне на авансов отчет.
•  Водене на касова книга за разходите в брой.
•  Обработка на други документи, касаещи текущата дейност на дружеството /договори за наем, договори с доставчици, договори с клиенти, и др./.
•  Подготвяне на документи във връзка с насрещни проверки и ревизии, осъществявани от органите на Националната агенция за приходите /НАП/.
•  Изготвяне на платежни документи за данъци по съответните данъчни закони – Закон за корпоративното подоходно облагане, Закон за ДДС, Закон за акцизите, Закон за местните данъци и такси, Закона за данъците върху доходите на физическите лица и др.
•  Изготвяне на платежни документи за осигуровки по съответното осигурително законодателство.
•  Изготвяне и подаване на Интрастат декларации.
•  Изготвяне и подаване на VIES декларации.
•  Изготвяне и подаване на справки в Българската народна банка /БНБ/ съгласно Валутния закон.
•  Изготвяне и подаване на декларации съгласно Закона за местните данъци и такси.
•  Изготвяне и подаване на декларации съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
•  Изготвяне и подаване на декларации съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане.
•  Изготвяне и подаване на декларации съгласно Закона за ДДС.
•  Изготвяне и подаване на декларации съгласно Закона за акцизите.
•  Изготвяне на заявления до Националната агенция за приходите относно издаването на документи за липсата или наличието на вземания и задължения.
•  Изготвяне на документи, които следва да се заверят от Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт.
•  Изготвяне на документи за регистрация в Инспекцията по труда.
•  Подготвяне на изискваните от банката счетоводни справки в случай на кандидатстване от страна на клиента за банков кредит.
•  Изготвяне на месечни, тримесечни и други отчети и документи относно клиента по искане на банката кредитодател.
•  Изготвяне на междинни счетоводни отчети по искане на клиента.
•  Изготвяне на справки и други документи към Националния статистически институт.
•  Изготвяне на документи за Националната агенция по приходите относно регистрацията на касови апарати.

Loading...

Допълнителни счетоводни услуги

•  Изготвяне на фактури за продажби специално по искане на клиента.
•  Изготвяне на платежни документи различни от тези за заплати, данъци и осигуровки.
•  Издаване на приходни и разходни касови ордери.
•  Изготвяне на всички необходими документи за командировка:

–  Заповед за командировка съобразена с Наредбата за командировки в страната и Наредбата за командировки в чужбина.
– Бланка образец на доклад за извършена работа, който трябва да се изготви от командирования работник/служител.
– Списък с необходимите разходооправдателни документи, които трябва да предостави командирования работник/служител.

•  Подаване на документи в Националната агенция за приходите относно различни въпроси, свързани с дейността на клиента.
•  Подаване на документи в Националния статистически институт.
•  Подаване на документи в Българската народна банка.
•  Подаване на документи в Инспекцията по труда.
•  Подаване на документи в други институции, организации и органи.
•  Съдействие при сключването на договори със служба по трудова медицина.
•  Съдействие при сключване на договор за техническо обслужване и ремонт със сервизна организация, регистрирана от съответния компетентен орган.

Loading...

Труд и работни заплати (ТРЗ)

•  Изготвяне на трудови досиета на работници и служители, което включва:

 –  Изготвяне на проекти за трудови договори и допълнителни споразумения към трудовите договори с цел максимална защита на интересите на работодателя.
– Изготвяне на проекти за длъжностни характеристики на работниците и служителите.
–  Изготвяне проекти за актове за встъпване в длъжност.
–  Изготвяне на списък с документи, които се изискват от работниците и служителите за назначаване на работа.
– Изготвяне на проекодокументи за прекратяване на трудовите правоотношения.
–  Изготвяне на Удостоверение за осигурителен доход (УП-2) на работниците и служителите.
– Изготвяне на Удостоверение за осигурителен (трудов) стаж (УП-3) на работниците и служителите.

 •  Изготвяне на платежни ведомости и фишове за заплати.
•  Изготвяне на платежни нареждания за заплати, осигуровки, данъци.
•  Изготвяне и подаване на Декларация 1 и Декларация 6 в Националната агенция за приходите.
•  Изготвяне и подаване на уведомления съгласно чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда.
•  Изготвяне на служебни бележки и декларации необходими на работниците и служителите.
•  Регистриране на болничните листове на работниците и служителите и водене на регистър на представените документи при осигурителя за изчисляване и изплащане на парични обезщетения от Държавното обществено осигораване /ДОО/ съгласно Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения от държавното обществено осигуряване.
•  Изготвяне и заверяване на трудови книжки на работниците и служителите и водене на Дневник за издадените трудови книжки съгласно Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж.

Loading...

Данъчни консултации

•  Консултации по конкретни въпроси и проблеми, свързани с всички преки и косвени данъци и данъци при източника.
•  Консултации по конкретните данъчни процедури.
•  Консултации при сделки между свързани лица.
•  Консултиране във връзка с избирането най-ефективните данъчни структури и схеми за осъществяване на различни дейности и сделки.
•  Консултации при осъществяване на дейност на чуждестранно дружество в България чрез място на стопанска дейност и чрез акредитиран представител.
•  Консултации по прилагането на Спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане.
•  Консултации по валутния режим.
•  Представителство пред органите по приходите, включително в хода на извършвани проверки и ревизии.

Loading...

Данъчни анализи

•  Детайлен данъчен анализ на цялостния бизнес на клиента с цел идентифициране на проблемите и създаването на ефективни и работещи решения с цел минимизация на рисковете и оптимизация на бизнес процесите.
•  Данъчен анализ и оценка на инвестиционни и бизнес проекти.
•  Данъчен анализ и оценка на отделни договори и сделки.
•  Данъчен анализ и оценка при прехвърлянето на активи, дялове, акции и търговски предприятия.
•  Данъчен анализ и оценка на преобразувания на търговски дружества – сливания, вливания, разделяния, отделяния и други форми на реорганизация и преструктуриране.
•  Данъчни анализ и оценка на схеми на осъществяване на отделни дейности и сделки, включително и чрез дъщерни дружества.
•  Данъчен анализ и оценка на осъществяването на дейности и сделки чрез холдингови структури.
•  Данъчен анализ и оценка на осъществяването на дейности и сделки чрез съвместни предприятия, договори за съвместна дейност, консорциуми и други форми на обединение на икономически дейности.

Loading...

Данъчни стратегии

•  Данъчни стратегии за избор на правилните схеми за инвестиции, финансирания и за осъществяването на отделни сделки и дейности.
•  Данъчни стратегии за оптимизация на данъчното облагане на дружеството като цяло или за конкретна сделка или дейност.
•  Данъчни стратегии за използване на подходящи митнически режими с цел данъчна оптимизация.
•  Данъчни стратегии в контекста на изготвяне на бизнес планове и инвестиционни проекти.
• Стратегии за данъчно планиране и структуриране на доходите на местни и чужди лица в страната.
•  Данъчни стратегии във връзка с разсрочването или отсрочването на данъчноправни задължения.
•  Данъчни стратегии във връзка с обединяване на публични вземания.

Loading...

Данъчна защита

•  Данъчно представителство пред органите на Националната агенция за приходите в хода на ревизия или при извършване на насрещни проверки.
•  Анализ и оценка на данъчни актове, действия или бездействия на органите от Националната агенция за приходите.
•  Анализ и оценка на ревизионни доклади и актове на администрацията и оценка на констатациите и на определените данъчни задължения.
•  Становище относно възможностите за защита с оглед конкретните факти и документи и експертни аргументи, които могат да се използват от клиента за защита срещу актовете.
•  Оценка на имуществото, годно да послужи за обезпечение на задълженията за спиране на принудителното им събиране.
•  Съвети при предоставянето на необходимата информация и документи до Националната агенция за приходите.

Loading...

Финансово консултиране

Счетоводна къща „Легамакс Акаунтинг“ ЕООД предоставя финансови съвети на търговски дружества, финансови институции, инвеститори, кредитополучатели, лизингодатели и лизонгополучатели.

Счетоводна къща „Легамакс Акаунтинг“ ЕООД предлага финансови консултации във връзка с:

• Текущи банкови сделки и банкови операции.
• Инвестиционни проекти.
• Проектно финансиране.
• Въпроси, свързани с финансово право.

2018-03-15T00:48:29+00:00